POSTAVLJANJE CILJEVA

Opšte

je poznato da je postavljanje ciljeva vodič kroz život. Svako od nas sebi postavlja neke ciljeve, od momenta kada ujutro ustanemo, do onih koji nas vode kroz ceo život. Postavljanje ciljeva zato i jeste ponekad težak posao. Kada posmatramo ciljeve kao generatore motivacije, potrebno je obratiti pažnju na nekoliko njihovih karakteristika. Pre svega, motivacija će zavisiti od težine cilja. Mekkliland (David Clarence McClelland) i Atkinson (John William Atkinson) pokazali su da osobe obično nisu visoko motivisane ako zadatak koji treba da obave procenjuju kao izuzetno lak ili izuzetno težak. Ako je zadatak procenjen kao izuzetno lak, nedovoljno stresa će biti proizvedeno i motivacija ostaje niska. Ako je zadatak procenjen kao izuzetno težak, motivacija je mala zbog viška stresa koji nastaje kao rezultat pokušaja da se zadovolje nerealni ciljevi, odnosno zbog procene da će doći do neuspeha. Motivacija linearno raste sa porastom težine cilja, ali pritom treba biti oprezan – ukoliko težina cilja pređe u sferu neostvarivog, nastupa pad motivacije. Dakle, cilj treba postaviti tako da je dostižan, ali ipak postavljen malo iznad one granice gde mislimo da su naši sadašnji dometi.

Pored težine, pažnju treba da obratimo na specifičnost cilja, odnosno preciznost sa kojom je cilj definisan. Ciljevi treba da budu jasno definisani sa što manje nejasnoća i dvosmislenosti. Koristite donji SMARTER model da definišete svoje ciljeve.

Postavite ciljeve pametnije

Ispod su prikazani koraci po SMARTER modelu kako da pametnije postavite svoje ciljeve (smarter, engl., pametnije).

S – (specific) specifično, konkretno. Cilj treba da daje odgovor na pitanja: Kako? Zašto? i Šta?

M – (mesurable) merljiv rezultat. Odredite kriterijum po kome ćete meriti aktivnosti koje radite na putu ostvarenja cilja. Recimo koliko tačno kila želite da smršate ili koliko više novc da zarađujete mesečno.

A – (achivable) ostvarljivo. Cilj koji sebi postavite treba da bude ambiciozan, ali i dostižan, tako postavljen  da je malo iznad one granice gde mislimo da su naši sadašnji dometi.

R – (resource bond) realan. Cilj treba da je u skladu sa realno raspoloživim resursima: vremenskim, finansijskim…

T – (time constructed) vremenski ograničen. Treba postaviti vremenski rok do kada ćete ostvariti kako pojedine korake, tako

i sam cilj. Recimo kada ćete smršati do željene kilaže.

E – (exciting) uzbudljiv. Više motivacije ćemo imati pri ostvarivanju ciljeva pri kojima osećamo uzbuđenost i polet, da li na putu ka njegovom ostvarenju ili kada ga ostvarimo.

R – (rewarding) nagrađujuć. Cilj treba postaviti tako da nam donosi osećaj da smo nagrađeni pri njegovom ostvarenju.

Donesite odluku

Nakon što ste definisali cilj, potrebno je da donesete svesnu odluku da želite da ga ostvarite. Odluka je doživljaj prihvatanja određenog cilja kao svrhe akcije i doživljaj samog sebe kao uzroka preduzimanja akcije. Proces odlučivanja sastoji se iz četiri faze:

  1. doživljaj potrebe,
  2. svest o situaciji u kojoj smo i utvrđivanje okolnosti na koje treba obratiti pažnju,
  3. traženje rešenja, otkrivanje mogućnosti za rešenje i ocenjivanje prednosti i nedostataka smišljenih rešenja i
  4. prihvatanje jednog rešenja i razmišljanje o pozitivnim i negativnim posledicama izabranog rešenja.

Koraci u postavljanju cilja

Kada ste sagledali aspekte vaše motivacije, razmislili o ciljevima i naučili kako da ih definišete, popunite donje rubrike pri opisivanju ciljeva.

NAPIŠITE ŠTA ŽELITE DA OSTVARITE I ODREDITE PRIORITETE

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

NAPIŠITE PREPREKE

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

NAPIŠITE ŠTA MOŽETE UČINITI ZA SAVLADAVANjE PREPREKA

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

PLANIRAJTE NAGRADE

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Utvrđivanje plana aktivnosti

Potrebno je utvrditi kratkoročne i dugoročne ciljeve. Dugoročni ciljevi mogu biti široko definisani kao, na primer, menadžerski posao, ekonomska sigurnost ili stabilan porodični život. Široko postavljene dugoročne ciljeve treba operacionalizovati kroz niz konkretno vremenski određenih ciljeva i koraka. Na primer, cilj može biti završavanje specijalističkih kurseva, završavanje studija i sl. Plan za realizaciju cilja treba da uključuje mogućnosti uklanjanja utvrđenih slabosti i nedostataka u veštinama, kao i smernice za sticanje novih znanja. Pri izradi plana i definisanju ciljeva vam može pomoći Obrazac za utvrđivanje ciljeva karijere (Bahtijarević-Šiber, 1999).

Obrazac za utvrđivanje ciljeva karijere