Asertivni trening – NAPREDNI NIVO 2.2.

Veština komunikacije i samopouzdanja

Knowledge is power, but knowledge about yourself is self-empowerment.

NAPREDNI NIVO 2.2.

Psihorelaks organizuje Napredni trening 2.2. gde se bavimo uvežbavanjem veština sa osnovnog i naprednog nivoa 2.1. i produbljujemo analizu u komunikacionim modelima


 • Asertivnost kao posvećena akcija
 • Asertivnost i samopouzdanje kao vrednost
 • Win-win dijalog i pregovaranje
 • Kako da kažem ne i postavim granicu
 • Rad na socijalnim barijerama i uverenjima koje spečavaju asertivno ponašanje
 • Asertivnost i stres
 • Rad sa ljudima sa kojima je teško sarađivati, vežba
 • Praktična primena veština komunikacije kroz teoriju Transakcione analize, dalja analiza ego stanja u komunikaciji – razvijanje dostupnosti svih pozitivnih ego stanja kako bi osoba bila u mogućnosti da ih sve koristi u odgovarajućim komunikacionim situacijama
 • Vrste transakcija u komunikaciji – Vežba
 • Tema sa osnovnog kursa: asertivne tehnike, konflikti, tehnike izbegavanja manipulacije, tehnike upućivanja i primanja kritike i pohvale – Vežbe
 • Aktivno slušanje – Vežbe
 • Aikido u komunikaciji (Transakciona analiza)
 • Vežba, vežba, vežba…


Skype grupa: početak 24.5.2023., sredom, 6 susreta, od 18 do 20 časova.

Mogući su i drugi termini u dogovoru sa grupom.

Novi Sad i Beograd termini će biti naknadno postavljeni.

Kome je namenjen: Trening je namenjen svim ljudima, uključujući stručnjake i studente, a koji su stariji od 16 godina. Svi koji žele da poboljšaju svoje komunikacijske veštine kako u privatnom tako i u poslovnom okruženju, socijalno stidljivi, oni koji su skloni odlaganju ciljeva, koji imaju tremu prilikom javnih nastupa, oni koji žele da nauče kako da upravljaju svojim emocijama, koji burno reaguju na manji stres…


Asertivni trening (AT) je grupa različitih tehnika kojima je zajednički cilj jačanje asertivnosti, tj. onoga što je Lazarus 1971. godine nazvao “emocionalna sloboda”. AT je polu-strukturisana procedura koju odlikuje naglašavanje značaja sticanja i razvoja asertivnih veština kroz praksu.


Osnovna pozitivna promena vezana za asertivno ponašanje je što se putem njega pojačava samopoštovanje koje je samousmereno (nije direktno vezano za druge ljude). Asertivno ponašanje, za razliku od agresivnog, pojačava kontrolu nad sobom u odnosu na kontrolu nad drugima. Ono vodi efikasnijem zadovoljavanju želja i ostvarivanju ciljeva, boljoj interakciji sa drugim ljudima kroz poštovanje njihovih asertivnih prava i razvijanje odgovornosti za svoje postupke. Brojna istraživanja govore u prilog postizanju ovih promena. Jos je Demplewolff 1974te pokazao da se self-koncept značajno menja kod članova grupe koji su prošli asertivni trening.

Transakciona analiza je jedno od najpoznatijih psihoterapijskih usmerenja a kao teorija ličnosti psihološku strukturu pojedinca analizira kroz model ego stanja i analizu transakcija između tih ego stanja. Ego stanje je skup ponašanja, misli i osećanja individue, to je način na koji ljudi ispoljavaju sebe u odnosu sa drugim ljudima, prema svetu ili u interakciji sami sa sobom. Prema Bernu, kod ljudi, postoji tri ego stanja: Roditelj, Dete i Odrastao, gde se analiziraju transakcije između njih sa ciljem jačanja dobrih karakteristika ovih ego stanja.


Postoje različiti tipovi ljudi sa kojima je teško sarađivati, a neki od njih su: Usmereni samo na kritiku, Negativisti, Baloni, Experti, Buldožeri, Neodlučni, Super prijatni i ljubazni ljudi, Tihi i hladni, osobe koje lako eksplodiraju ili su otvoreno agresivne, Mračna trijada…

Asertivno komuniciranje pomaže čoveku da bude produktivniji u zauzimanju za sebe i da razvije kvalitetne odnose s drugim ljudima. Asertacija je oblik komunikacije sa drugom osobom gde je cilj izražavanje sebe, svojih želja, ostvarivanje jednakosti po pitanju poštovanja, ostvarivanje fer-pleja i svojih ciljeva. “Asertivni ljudi” češće od drugih dobijaju ono što žele, poštuju sami sebe i svoju energiju, znaju da se kontrolišu, znaju kako da saniraju stres, veruju u mogućnost razrešenja konflikta i snalaze se u konfliktu, ne boje se da iskazuju svoje neslaganje, imaju više poverenja u sebe i u druge i pozivaju na međusobno poštovanje, čak i u konfliktu.


Trening počinje upoznavanjem sa osnovnim konceptima Transakcione analize i Racionalno – emotivno – kognitivne analize gde se dalje razrađuju teme sa bazičnog kursa iz ugla ovih teorija.

Metod rada


Susreti su organizovani po radioničarskim principima, a metod rada je kombinovan: predavanja, diskusije, igranje uloga – roll play, rad u grupama, analize događaja, demonstracije, prezentacije, simulacija, međusobnu razmena iskustava i sl. Naglasak u radu je stavljen na uvežbavanja veština i na iskustvenom učenju. U radu se poštuje čuvanje tajnosti podataka lične prirode učesnika.


Učesnici dobijaju radni materijal, a po završetku treninga i sertifikat, sa naznačenim brojem pređenih sati.


Cena: za studente i nezaposlene 9.500 din., za zaposlene 11.500 din.


Prijave (ime i prezime, godine, zanimanje i broj telefona) slati na mejl psihorelaks@gmail.com.


Ukupno trajanje treninga je 16 sati. Broj učesnika je ograničen na 10 polaznika a učesnici se ne menjaju tokom treninga. Starost polaznika je uobičajeno od 20 do 65 godina, a dobrodošli su svi iznad 16 godina.


Učesnici dobijaju radni materijal, a po završetku treninga i sertifikat, sa naznačenim brojem pređenih sati.

Trening vodi Sonja Šovljanski, sertifikovani voditelj Asertivnog treninga, sa preko dvanaest godina iskustva u držanju ovih treninga, MA poslovne psihologije, savetnik u psihoterapijskom pravcu Transakcione analize, doktorant na Univerzitetu u Beogradu.