TRENING ZA TRENERE IZ ASERTIVNOG TRENINGA

TRENING ZA TRENERE IZ ASERTIVNOG TRENINGA 


CILJ programa je obuka budućih trenera za samostalno vođenje iskustvenog Asertivnog treninga, koji se posle može izvoditi kao celokupan samostalan trening, ili uvrstiti u druge edukacije ili individualni rad sa klijentima ili zaposlenima.

Ne postoje posebni uslovi za učešće u edukaciji, svi zainteresovani su dobrodošli. Edukacija je posebno korisna svim zainteresovanim profesionalcima koji se u svom radu susreću sa klijentima kojima je potreban dodatan rad na komunikacionim veštinama: specijalistima iz ljudskih resursa, zdravstvenim radnicima, zdravstvenim saradnicima: psiholozima, defektolozima, socijalnim radnicima, stručnim radnicima u oblasti socijalne zaštite.. Savetnici koji u praksi primenjuju neke od psihoterapijskih modaliteta mogu da prošire psihoterapijski rad sa tehnikama sa ove edukacije.

Početak: online (Skype) grupa: 16.5.2024., četvrtkom, 6 susreta, jednom nedeljno, 18 do 21 časova.

Susreti se snimaju te je moguće i naknadno gledanje, ukoliko učesnik nije mogao da prisustvuje.


Cena celog Treninga je 28.500 dinara (sa mogućnošću plaćanja iz delova).

Polaznici dobijaju sertifikat od Psihorelaksa i materijale u elektronskoj formi

Kontakt za prijave: psihorelaks@gmail.com, Sonja 063487870.

Teme: grupa i grupni rad, etička pitanja, obuka prema principima učenja odraslih, prevazilaženje potencijalnih izazova uloge trenera, tehnike za umanjenje treme, razlike između pasivnog, agresivnog i asertivnog ponašanja, kako na nivou ponašanja, tako i na planu emocija i uverenja, ciljeva i motiva, otkrivanje šta se asertivnim ponašanjem može ostvariti, a šta ne i zabluda o asertivnosti, Asertivna prava u komunikaciji, model ABC (REBT psihoterapijski pravac) kojim se uočava razlika u uverenjima, a samim tim dolazi i do promene u ponašanju i emocijama, učenje o emocijama i razvoj emocionalne pismenosti, tipovi asertivnog odgovora, šta sve spada u manipulaciju?, tehnike izbegavanja manipulacije, asertivno upućivanje i prihvatanje kritike, šta je konflikt i kako ga konstruktivno rešiti?, asertivno upućivanje i prihvatanje pohvala, trougao pobednika / gubitnika – najčešće psihološke igre u komunikaciji.

Ovaj trening je kombinacija tehnika iz psihoterapijskih usmerenja: REBT, Transakciona analiza i ACT.


Trening vodi Sonja Šovljanski, sertifikovani voditelj Asertivnog treninga, sa preko petnaest godina iskustva u držanju ovih treninga, master Poslovne psihologije, psihoterapijski pravac Transakcione analize, ACT i EMDR terapeut, doktorant na Univerzitetu u Beogradu, član Društva psihologa Srbije.


Asertacija je oblik komunikacije sa drugom osobom gde je cilj izražavanje sebe, svojih želja, ostvarivanje jednakosti po pitanju poštovanja, ostvarivanje fer-pleja i svojih ciljeva. “Asertivni ljudi” češće od drugih dobijaju ono što žele, poštuju sami sebe i svoju energiju, znaju da se kontrolišu, znaju kako da saniraju stres, veruju u mogućnost razrešenja konflikta i snalaze se u konfliktu, ne boje se da iskazuju svoje neslaganje, imaju više poverenja u sebe i u druge i pozivaju na međusobno poštovanje, čak i u konfliktu.


 • razvijanje komunikacijskih i socijalnih veština
 • jačanje samopoštovanja i samopouzdanja
 • tehnike izbegavanja manipulacije u komunikaciji
 • razvijanje sposobnosti za direktno i otvoreno, asertivno ponašanje u konfliktnim situacijama
 • tehnike upućivanja i primanja kritike i pohvale
 • prihvatanje svojih asertivnih prava i asertivnih prava drugih ljudi
 • postavljanje granica u odnosu sa drugima, usvajanje prava na grešku, na nedopadanje, na svoju logiku
 • vežbe kako da kažem NE (a da se ne osećam krivim)
 • otklanjanje ideja, misli i uverenja koja ometaju ili sprečavaju asertivno ponašanje
 • tehnike za savladavanje treme pri javnom nastupu
 • redukovanje pasivnog i agresivnog ponašanja u korist asertivnog
 • redukovanje anksioznosti, stresa, socijalne stidljivosti, treme, problema pri javnom izlaganju, besa…
 • upravljanje emocijama
 • razvijanje veće osetljivosti i razumevanja za druge ljude
 • razvoj samoodgovornosti, rad na sebi i sopstvenom razvoju
 • pozicija brižnosti naspram Spasioca, zdrave ranjivosti naspram uloge Žrtve

Asertivni trening (AT) je grupa različitih tehnika kojima je zajednički cilj jačanje asertivnosti, tj. onoga što je Lazarus 1971. godine nazvao “emocionalna sloboda”. Asertivni trening je polu-strukturisana procedura koju odlikuje naglašavanje značaja sticanja i razvoja praktičnih komunikacionih veština kroz praksu.


Osnovna pozitivna promena vezana za asertivno ponašanje je što se putem njega pojačava samopoštovanje koje je samousmereno (nije direktno vezano za druge ljude). Asertivno ponašanje, za razliku od agresivnog, pojačava kontrolu nad sobom u odnosu na kontrolu nad drugima. Ono vodi efikasnijem zadovoljavanju želja i ostvarivanju ciljeva, boljoj interakciji sa drugim ljudima kroz poštovanje njihovih asertivnih prava i razvijanje odgovornosti za svoje postupke. Brojna istraživanja govore u prilog postizanju ovih promena. Jos je Demplewolff 1974te pokazao da se self-koncept značajno menja kod članova grupe koji su prošli Asertivni trening.


Metod rada

Metod rada je kombinovan: predavanje, diskusija, igranje uloga – roll play, rad u grupama, analize događaja, testovi, demonstracije, prezentacije, simulacija, međusobnu razmena iskustava i sl. Naglasak u radu je stavljen na uvežbavanja veština, savladavanju tehnika i na iskustvenom učenju. U radu se poštuje čuvanje tajnosti podataka lične prirode učesnika. Učesnici tokom i između susreta imaju domaće zadatke kako bi radili na svojim ličnim primerima ili primerima klijenata. Rad kod kuće tj. zadatak koji će dobijati nakon svakog susreta nije obavezan, ali je veoma poželjan. Učesnik grupe samostalno procenjuje u kojoj meri je spreman da govori o sebi pred grupom.